qtel-mainwindow
Svxlink na Raspberry Pi (3. dio)
 • Posted:
 • 24.05.2014
 • Comments:

  0

U prethodnim člancima su predstavljeni Echolink i Svxlink, te pojašnjen način pripreme Raspberry Pi za instaliranje Svxlink aplikacije. U nastavku će biti pojašnjen način kompajliranja i instaliranja Svxlinka.

Preuzimanje izvornog koda aplikacije Svxlink

Izvorni kod najnovije verzije Svxlinka se uvijek može pronaći na http://sourceforge.net/projects/svxlink/files/. Obzirom da se radi o izvornom kodu, prije konfigurisanja i pokretanja će biti potrebno kompajlirati izvorni kod za računarsku platformu na kojoj će se kod izvršavati. Iako se Svxlink bez problema može izvršavati i na PC računaru sa opertivnim sistemom Linux (u posebnom članku će biti pojašnjeno kako se PC računar sa skromnim karakteristikama, ili mini PC računar može iskoristiti kao Svxlink čvor), ovdje će biti govora o izvršavanju Svxlinka na ARM platformi (Raspberry Pi).

Kompletan izvorni kod Svxlinka se nalazi u arhivi svxlink-xx.xx.tar.gz i potrebno ga je snimiti u folder po izboru. Nakon toga ćemo ovu arhivu raspakovati u bilo koji folder na PC računaru pomoću WinZip, WinRar ili sličnog programa. Na Linux računar se arhiva može najjednostavnije raspakovati tako što će se u folderu u kome se arhiva nalazi, na komandnom promptu izvršiti naredba tar xvfz svxlink-xx.xx.tar.gz. Raspakovani izvorni kod se nalazi u folderu svxlink-xx.xx. Sada je potrebno ovaj folder zajedno sa sadržajem prebaciti na Raspberry Pi, npr. u folder /home/pi/.

Kompajliranje izvornog koda aplikacije Svxlink

Nakon što smo izvorni kod Svxlink aplikacije prebacili na Raspberry Pi, potrebno ga je kompajlirati. Da bi se kod mogao kompajlirati, potrebno je da Raspberry Pi budu instalirane sve neophodne biblioteke. Radi toga ćemo prvo ažurirati cjelokupan sistem na Raspberry Pi. Za to je potrebno otvoriti konzolu (ako radimo direktno na Raspberry Pi pomoću tastature, miša i monitora) ili otvoriti ssh konekciju (ukoliko na Raspberry Pi želimo raditi sa drugog umreženog računara). Na konzoli ćemo izvršiti redom:

 • apt-get update
 • apt-get upgrade
 • apt-get dist-upgrade

Izvšavanjem ove komande će sve aplikacije i biblioteke na Raspberry Pi biti ažurirane i aktualizirane na najnoviju verziju. Prilikom izvršavanja svake od komandi će se u terminalu ispisivati tok instaliranja. Treba voditi računa da izvršavanje svake od ovih komandi traje određeno vrijeme, ovisno o brzini mrežne konekcije (čak i više od deset minuta), te da je neophodno da mreža u koju je povezan Raspberry Pi posjeduje vezu na internet (pošto se sve aplikacije i biblioteke preuzimaju direktno sa servera na kojima se nalazi Raspbian distribucija).

Osim ažuriranja Raspbian distribucije, instaliraćemo i biblioteke koje inicijalno nisu instalirane sa distribucijom, ali su neophodne za funkcionisanje Svxlinka. To ćemo uraditi izvršavanjem komandi redom:

 • apt-get install libsigc++-2.0-dev
 • apt-get install tcl8.5-dev
 • apt-get install libgcrypt-dev
 • apt-get install libasound2-dev
 • apt-get install libgsm1-dev
 • apt-get install libpopt-dev

Kao i pri ažuriranju, izvršavanje svake od ovih komandi traje neko vrijeme (ali dosta kraće nego što je trajanje ažuriranja sistema), a svakako je potrebno postojanje internet konekcije.

Sada ćemo u terminalu otići u folder /home/pi/svxlink-xx.xx/ (npr. izvršavanjem komande cd /home/pi/svxlink-xx.xx).  Kompajliranje započinjemo izvršavanjem komande make. Tokom kompajliranja će u prozoru terminala biti ispisivan tok kompajliranja. Kompajliranje će trajati desetak minuta.

Napomena 1: Ukoliko se iz nekog razloga kompajliranje prekine, potrebno je otkloniti grešku i ponovo pokrenuti kompajliranje. Do prekida kompajliranja će doći ukoliko nedostaje neka biblioteka. Nedostajuću biblioteku je potrebno instalirati korištenjem komande “apt-get install ime_biblioteke”, a nakon toga izvršiti komandu “make realclean”. Ponovno kompajliranje se pokreće komandom “make”.

Napomena 2 (nije obavezno, ali je poželjno): Kada se aplikacija Svxlink kompajlira na gore opisani način, kod koji se izvršava neće biti u potpunosti optimiziran. Radi toga će zauzeće procesora na Raspberry Pi pri izvršavanju aplikacije biti između 30% i 40%. Kao posljedica, procesor će se više zagrijavati, ali i trošiti više energije. Da bi se minimiziralo zagrijavanje i utrošak energije, potrebno je dodatno podesiti način kompajliranja. Ovo ćemo uraditi tako što ćemo editovati fajl “/home/pi/svxlink-xx.xx/makefile.cfg”. U ovom fajlu treba pronaći red “RELEASE_CFLAGS= -g -O2″ i komentirati ga (stavljanjem znaka “#” na početak reda. Ispod ovog reda ćemo dodati red “RELEASE_CFLAGS=-g -O2 -mfloat-abi=softfp -mfpu=vfp -mcpu=native”. Kompajliranje ćemo sada pokrenuti komandom “make release”, a sada će ono trajati dosta duže (oko dva sata). Kada se Svxlink kompajlira na ovaj način, zauzeće procesora će cijelo vrijeme (čak i tokom intenzivnog korištenja) biti svega 10%-15%.

Nakon što se kompajliranje aplikacije Svxlink uspješno okonča, aplikaciju je potrebno instalirati. To ćemo uraditi izvršavanje u terminalu komande make install. Po izvršavanju ove komande, izvršni kod, konfiguracijski fajlovi  i biblioteke aplikacije će biti instalirane u odgovarajuće foldere fajl sistema na SD kartici:

 • /usr/…  – izvršni kod i biblioteke,
 • /usr/share/svxlink/events.d/ – Tcl skripte aplikacije Svxlink
 • /etc/svxlink/svxlink.conf – glavni konfiguracijski fajl Svxlinka
 • /etc/svxlink/svxlink.d/ – konfiguracijski fajlovi modula Svxlinka.

Instaliranje zvučnih fajlova

Za korištenje aplikacije Svxlink će biti potrebno instalirati i odgovarajuće zvučne fajlove, kako bi korisnici koji aplikaciju koriste pomoću radio uređaja i korisnici koji Svxlink čvoru pristupe putem računara, mogli dobiti glasovne poruke o stanju Svxlink čvora i reakciji na poslane komande. Radi toga je potrebno sa lokacije http://sourceforge.net/projects/svxlink/files/sounds/13.12/ preuzeti fajl svxlink-sounds-en_US-heather-16k-13.12.tar.bz2. Ovaj fajl je potrebno raspakovati u željeni folder (korištenjem aplikacije po izboru ili komande  tar xvfj svxlink-sounds-en_US-heather-16k-13.12.tar.bz2), te cjelokupan sadržaj ovog foldera prekopirati u folder /usr/share/sounds/en_US/ na Raspberry Pi. Treba voditi računa da su za kopiranje u ovaj folder potrebne root privilegije (koje se dobiju izvršavanjem komande “sudo su”).

Napomena: U posebnom članku će biti pojašnjeno gdje ćemo postaviti i na koji način se instaliraju fajlovi za bs_BA jezik.

Konfigurisanje aplikacije Svxlink

Slijedi uskoro…

73 de E74KS