fldigi
Prenos slike i fajlova
  • Posted:
  • 08.02.2017
  • Comments:

    0

Uvod

Kada se govori o RMZO, uglavnom se misli na korištenje glasovnih komunikacija u vanrednim prilikama na HF, VHF i UHF opsezima, na simpleksnim kanalima i preko repetitora. U posljednje vrijeme se u takvim situacijama sve više koristi i Echolink mreža, koja omogućava da se prilično veliko područje pokrije, pod uvjetom da čvorovi još uvijek posjeduju ispravnu internet konekciju.

Međutim, bilo kakav ozbiljniji angažman komunikacijskih sistema kao podrške službama koje pružaju pomoć u vanrednim prilikama je gotovo nezamisliv bez mogućnosti prenosa slike i fajlova sa podacima, što su radioamateri u stanju omogućiti čak i u vrlo limitiranim komunikacijskim uslovima.

Naime, SSTV (Slow Scan TV) predstavlja radioamatersku tehniku koja omogućava prenos mirne slike preko HF, VHF i UHF uređaja, a koja se uspješno koristi već dugi niz godina. U posljednje vrijeme, sa pojavom niza aplikacija za različite operativne sisteme i platforme, SSTV postaje dostupan svakom prosječnom radioamateru.

Slično, danas postoji i veliki broj aplikacija koje omogućavaju prenos teksta digitalnim modulacijskim postupcima otpornim na smetnje i promjenljive uslove.

Iako su gore pomenute tehnike rada i aplikacije koje ih omogućavaju uglavnom namijenjene za komuniciranje SSB modulacijom na HF opsezima, sve bez poteškoća rade i na VHF/UHF opsezima, te uz korištenje FM-a. Međutim, treba imati na umu da FM, za razliku od SSB-a, uvijek zauzima puni kanal, te u takvom slučaju nema potrebe koristiti modulacije koje zauzimaju uski pojas frekvencija.

Za omogućavanje prenosa slike i fajlova preko radio uređaja, neophodno je koristiti odgovarajući hardver i softver.

Hardver neophodan za prenos slika/podataka

Osim standardnog PC računara i ARM-baziranih računara (Raspberry Pi i sl.), danas rasprostranjeni mobilni telefon/tablet sa Android OS predstavlja vrlo zgodan uređaj za terenski rad.

Pored računara/telefona, neophodno je koristiti i odgovarajući radio uređaj, te ga opet na neki način povezati sa računarom. Najbolji i najkvalitetniji način povezivanja predstavlja korištenje odgovarajućeg interfejsa (kao što je mnoštvo interfejsa za digitalne načine rata i za Echolink). Međutim, u hitnim situacijama se prenos slike/podataka može ostvariti čak i bez bilo kakvog hardverskog povezivanja računara i radio uređaja. U takvim prilikama je dovoljno držati zvučnik računara/telefona blizu mikrofona radio uređaja, odnosno mikrofon računara/telefona blizu zvučnika radio uređaja (što se često naziva akustičnim ili audio interfejsom). Kvalitetniji prenos se može postići korištenjem eksternih slušalica sa mikrofonom, koje se pomoću ljepljive trake zalijepe na mikrofon i zvučnik radio uređaja (slika 1). Uz malo eksperimetiranja i podešavanja jačine zvuka na računaru/telefonu i radio uređaju je moguće postići prilično kvalitetan prenos.

akusticniinterfejs

Slika 1: Improvizirani “akustični” interfejs, koji se sastoji od standardnih slušalica i mikrofona zalijepljenih na radio uređaj

U nastavku ćemo se osvrnuti na korištenje neophodnog softvera za prenos slike i fajlova.

Prenos slike

Danas se u upotrebi može naći niz SSTV aplikacija, a neke od njih su:

  • MMSSTV – SSTV aplikacija za PC računar sa Windows operativnim sistemom,
  • QSSTV – SSTV aplikacija za računar sa Linux operativnim sistemom,
  • SSTV Encoder – aplikacija za Android uređaje, koja omogućava slanje slika,
  • Robot36 – aplikacija za Android uređaje, koja omogućava prijem slika.

Radi se o open source i besplatnim aplikacijama, koje omogućavaju prenos slike korištenjem različitih načina prenosa.

MMSSTV (slika 2) predstavlja jednostavnu aplikaciju za PC računar sa Windows OS, koja podržava više različitih načina prenosa.

mmsstv

Slika 2: Aplikacija MMSSTV omogućava prenos slike različitim načinima rada

Aplikacija se može instalirati sa linka http://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php na standardan način. Nakon instaliranja i pokretanja, potrebno je konfigurisati pozivni znak i eventualno podešenja zvučne kartice. Imajući u vidu ograničen prostor za ovaj članak, ukazaćemo samo na osnovne elemente aplikacije neophodne za njeno korištenje. Kao prvo, uočava se nekoliko tabova, od kojih su najznačajniji tab RX i tab TX. U okviru taba RX se nalazi prostor u kome će se automatski iscrtavati slika koja se prima. Ova slika će se isto tako automatski pohraniti na hard disk, te se nakon toga može koristiti u okviru drugih aplikacija. Tab TX omogućava odabir slike za slanje, te pokretanje procedure slanja. Odabir slike se vrši klikom na desni taster miša i odabirom opcije “Load from file”. Slanje slike započinje klikom na dugme TX. Način rada se odabire klikom na neko dugme u okviru “TX Mode”. Različiti načini prenosa slike rezultiraju i različitim kvalitetom prenosa, kao i trajanjem prenosa. U pogledu trajanja prenosa se preporučuje način Robot36, obzirom da prenos slike ovim načinom traje 36 sekundi. Ovo vrijeme je dovoljno kratko da ne aktivira ograničenje trajanje predaje kako na radio uređaju, tako ni na repetitoru. Ukoliko je potrebno postići kvalitetniji prenos, preporučuje se korištenje drugih načina rada, s tim da treba imati u vidu da se trajanje prenosa u takvom slučaju produžava na par minuta.

Ovdje ćemo još skrenuti pažnju na aplikacije za prenos slike koje se mogu koristiti na mobilnim uređajima. Radi se o dvije odvojene aplikacije, od kojih SSTV Encoder (slika 3) omogućava slanje slike, a Robot36 prijem slike. Obje aplikacije se mogu pronaći na Google Play repozitoriju i instalirati na standardni način. Nakon pokretanja aplikacije SSTV Encoder, neophodno je podesiti osnovne postavke, u prvom redu pozivni znak i izvršiti odabir načina prenosa. Korištenje aplikacije je jednostavno i ne odudara puno od načina slanja slike pomoću drugih aplikacija (Viber, e-mail, MMS). Naime, dovoljno je sliku iz galerije podijeliti putem aplikacije SSTV Encoder (klikom na dugme Share), nakon čega će se automatski pokrenuti SSTV Encoder i odabrana slika će biti učitana i pripremljena za slanje. Način prenosa se odabire u okviru postavki aplikacije, a prenos se započinje klikom na dugme “Play”.

SSTVEncoder

Slika 3: Aplikacija SSTV Encoder omogućava slanje slike putem mobilnog uređaja

Robot36 (slika 4) omogućava prijem slike odabranim načinom prenosa, a slika će nakon prijema automatski biti snimljena na telefon i može se dalje koristiti u okviru drugih aplikacija.

robot36

Slika 4: Robot36 je aplikacija koja omogućava prijem slika na mobilnom uređaju

Prenos podataka i fajlova

Isto tako, moguće je naći veliki broj open source aplikacija koje omogućavaju prenos podataka korištenjem različitih modulacijskih postupaka. Mi ćemo se ovdje fokusirati na FLDIGI i njegov prateći program FLMSG. Ove aplikacije se mogu preuzeti sa linka https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/fldigi/ i https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/flmsg/ . FLDIGI (slika 5) podržava ogroman broj digitalnih modulacijskih postupaka, a za rad u najtežim uslovima su sigurno najpogodniji modulacijski postupci MT63 različite brzine. Ovo pogotovo ima smisla kada se koristi FM modulacija, jer MT63 zauzima kanal širine do 2 kHz. Tako ćemo koristiti modulacije MT63-2000S (brže) i MT63-1000S (sporije). Bez obzira na odabrani modulacijski postupak, FLDIGI omogućava da se tekst koji se kuca na jednom terminalu (računaru) prikazuje na drugom terminalu (računaru). Na taj način je moguće realizirati naizmjenični prenos teksta između dva operatora. Međutim, bilo bi korisno da se osim prenosa teksta u realnom vremenu omogući i prenos različitih vrsta fajlova. Tu na scenu stupa pomoćni program FLMSG (slika 6), koji je potrebno pokrenuti nakon pokretanja programa FLDIGI. FLMSG omogućava prenos različitih vrsta poruka, uključujući i prenos fajlova, pri čemu se na odredištu provjerava ispravnost prenosa. FLMSG dakle ne garantira da će poruka biti prenesena bez grešaka, ali se može identificirati da li je došlo do greške u prenosu ili nije. Zbog toga treba voditi računa da je bolje prenositi čitljive tekstualne fajlove, u odnosu na binarne fajlove. Naime, greška u prenosu i jednog znaka će binarni fajl (npr. neki zip fajl) učiniti nečitljivim/beskorisnim. Za razliku od toga, ukoliko se radi o otvorenom tekstu, čovjek je u stanju protumačiti značenje teksta čak i kada u njemu postoji izvjestan broj grešaka.

Još jedna stvar o kojoj je potrebno voditi računa je trajanje prenosa. Naime, obzirom da se radi o HF i VHF/UHF opsezima, nije moguće postići velike brzine prenosa, tako da će prenos trajati određeno vrijeme. Pri tome treba voditi računa i o tome da većina uređaja ima podešen TOT (Time-out Timer), te će se predajnik automatski isključiti ukoliko emitovanje traje duže nego što je dozvoljeno. Isto ograničenje vrijedi i za repetitore. Radi ovoga je potrebno voditi računa da emitovanje ne traje duže od 60 s do eventualno par minuta.

fldigi

Slika 5: Aplikacija FLDIGI podržava prenos podatak korištenjem različitih digitalnih modulacijskih postupaka

flmsg

Slika 6: FLMSG omogućava prenos fajlova

Kratko ćemo se osvrnuti i na digitalne modulacijske postupke koji se mogu koristiti za prenos podataka. FLDIGI podržava jako veliki broj različitih digitalnih modulacijskih postupaka, ali se za prenos podataka preko VHF/UHF za potrebe RMZO svakako preporučuje neki od MT63 modulacijskih postupaka. Ovi postupci su se pokazali jako otpornim na smetnje, odstupanja noseće frekvencije i promjenljivost uslova prostiranja signala. Odabrir podvrste MT63 digitalnog modulacijskog postupka (MT63-2000, MT63-1000, MT63-500 i sl.) određuje zauzetu širinu frekventnog opsega (2kHz, 1kHz, 500Hz itd.), a time i trajanje prenosa. Tako se najveća brzina prenosa (oko 20 znakova u minuti) postiže postupkom MT63-2000 i ovaj postupak se svakako preporučuje ukoliko je kvaliteta veze zadovoljavajuća. Kako kvaliteta veze opada, preporučuje se korištenje nekog od MT63 postupaka koji omogućavaju sporiji prenos podataka.

Bez obzira koji se digitalni modulacijski postupak koristi, treba uzeti u obzir da je brzina prenosa vrlo mala, puno manja nego što su uobičajene brzine prenosa preko interneta. Tako, recimo, prenos fajla veličine 1kB korištenjem MT63-2000 traje oko jednu minutu, a drugim digitalnim modulacijskim postupcima i dosta duže. Međutim, u situaciji kada su brži komunikacijski sistemi van funkcije, čak i ovako mali fajlovi mogu sadržavati jako mnogo prilično korisnih podataka (kao što su npr. različite CSV tabele sa podacima o situaciji na terenu načinjene korištenjem Excela ili nekog drugog tabličnog kalkulatora).

Osim pitanja odabira digitalnog modulacijskog postupka, osvrnućemo se i na specifičnosti prenosa fajlova. Naime FLDIGI omogućava komunikaciju između dva terminala (dva operatora) i zbog toga je nepraktičan za prenos fajlova. Aplikacija FLMSG (slika 6) upravo omogućava da se neki fajl prenese korištenjem FLDIGI-ja, na sličan način kako se šalju e-mail i druge poruke. Iako FLMSG omogućava i prenos binarnih fajlova, treba istaći da se u svakom slučaju preporučuje prenos tekstualnih fajlova. Razlog za ovu preporuku treba tražiti u činjenici da se ne garantira prenos bez greške, te zbog toga bilo koja greška pri prenosu binarnog fajla za posljedicu ima nečitljivost cijelog fajla. Tako npr. zip fajl prenesen sa greškom u samo jednom bajtu neće biti moguće otpakirati. Za razliku od toga, greška od jednog znaka u prenosu fajla koji sadrži otvoreni tekst još uvijek omogućava potpunu razumljivost teksta.

FLMSG sadrži predloške za različite vrste standardnih poruka kakve obično koriste agencije koje pružaju pomoću u vanrednim prilikama (Crveni križ i sl.).

Na mobilnim uređajima se može koristiti aplikacija AndFlMsg (slika 7), koja se može preuzeti sa linka http://www.w1hkj.com/vk2eta/AndFlmsg-1.2.0.apk. Instaliranje se započinje klikom na preuzeti APK fajl. Treba napomenuti da će eventualno na mobilnom uređaju biti potrebno omogućiti instaliranje aplikacija iz drugih izvora.

andflmsg

Slika 7: AndFlMsg je aplikacija za mobilni uređaj, koja objedinjava FlDigi i FlMsg

Zaključak

U vanrednim situacijama, u slučajevima kada svi drugi komunikacijski sistemi nisu raspoloživi, korištenje dostupnih radioamaterskih aplikacija i tehnika rada još uvijek omogućava prenos slike i fajlova sa terena, a za potrebe različitih službi. Opisane aplikacije su jednostavne za korištenje, ali je za postizanje dobrih rezultata neophodno steći vještinu koja se postiže vježbom. Field day aktivnosti radioamatera predstavljaju odličnu priliku da se tehnike prenosa slike i fajlova savladaju do savršenstva.

73 de E74KS