rak
Nacrt Pravila o radio-amaterizmu u BiH
  • Posted:
  • 24.12.2018
  • Comments:

    0

U skladu sa zaključcima sa 39. sjednice Vijeća Agencije, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) pokreće javne konsultacije na nacrt Pravila xx/2018 o radio-amaterizmu u BiH.

Pravilom se uređuje oblast radio‑amaterizma u Bosni i Hercegovini, definišući sva prava i obaveze koja proističu iz ovog Pravila, međunarodnih propisa, preporuka i standarda.  Pravilom se uređuje način sticanja statusa radio-amaterskog operatora, način dodjele znaka za identifikaciju pojedincima, radio-klubovima, radio-amaterskim savezima/asocijacijama i drugim organizacijama, kao i dodjeljivanje specijalnih znakova za druge potrebe i događaje.

Komentari na nacrt dokumenta mogu biti dostavljeni najkasnije do 17.02.2019. godine, putem pošte na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina sa naznakom „Za javne konsultacije: naziv pravila na koje imate komentare” ili putem e-maila na info@rak.ba .

17.12.2018.

Dalje informacije: Amela Odobašić ili Jovana Čolić  na 033 250 600 ili info@rak.ba .

https://rak.ba/news/599