Osnovne informacije

Šta je D-Star?

D-Star (Digital Smart Technology Amateur Radio) predstavlja najrašireniji radioamaterski standard za digitalni prijenos glasa i podataka. Razvijen je od strane JARL (Japanese Amateur Relay League), asocijacije radioamatera Japana (najbrojnije asocijacije radioamatera u svijetu) i kompanije ICOM.

D-Star koristi digitalni prijenos glasa (DV – Digital Voice), uz frekventnu modulaciju. Zahvaljujući tome, kvalitet prenesenog glasa je daleko bolji nego što je to slučaj kod analognog prijenosa glasa, uz puno bolju otpornost na smetnje. Praktično, sve do gubitka digitalnog signala, preneseni glas je gotovo nepromijenjenog kvaliteta (za razliku od glasa prenesnenog analognim tehnologijama, kod kojih sa slabljenjem signala kvalitet brzo opada).

Šta je potrebno za korištenje D-Star tehnologije?

Za korištenje D-Star tehnologije je potrebno koristiti posebne uređaje. Najveći proizvođač D-Star uređaja je još uvijek ICOM, a razlog za to da drugi proizvođači sporo prihvataju D-Star tehnologiju treba tražiti i u činjenici da D-Star koristi AMBE codec, koji je zaštićen patentom, te se ne može koristiti bez saglasnoti i ugovora sa vlasnikom patenta.

Tipični D-Star uređaj: Icom ID-51

Tipični D-Star uređaj: Icom ID-51

Međutim, AMBE codec je ujedno jedini dio D-Star standarda koji nije otvoren i za očekivati je da će se ovo ograničenje u budućnosti otkloniti. Na žalost, direktna posljedica zatvorenosti AMBE codeca je prilično visoka cijena D-Star uređaja koji su raspoloživi na tržištu, a koja se kreće od nekoliko stotina EUR pa na više. Bez obzira na to, D-Star je trenutno daleko najzastupljenija radioamaterska digitalna tehnologija za prijenos glasa (broj D-Star repetitora je više nego desetostruko veći nego broj svih drugih radioamaterskih digitalnih repetitora u svijetu).

Iako se D-Star može koristiti za simpleksnu komunikaciju između uređaja koji podržavaju D-Star, u svijetu postoji cijela mreža repetitora i hotspota koji su međusobno uvezani preko interneta. Na taj način je moguće na jednostavan način uspostaviti vezu sa bilo kojim drugim D-Star uređajem koji se nalazi bilo gdje u svijetu. Na određeni način, ovakva organizacija mreže predstavlja nešto slično onome što Echolink nudi za uređaje koji koriste analogni FM, uz mnoštvo dodatnih opcija.

D-Star hotspot male snage realiziran korištenjem modula DVMEGA i Raspberry Pi

D-Star hotspot male snage (10mW) realiziran korištenjem modula DVMEGA i Raspberry Pi

D-Star mreža se sastoji od D-Star repetitora i hotspota (uglavnom na 2m, 70cm i 23cm). Može se reći da je uloga D-Star repetitora ekvivalentna ulozi repetitorskog čvora u Echolink mreži, a uloga D-Star hotspota ulozi simpleks čvora u Echolink mreži.

Način uspostavljanja veze sa drugim korisnicima

Da bi se uspostavila veza za drugim D-Star uređajem, sa kojim se ne može komunicirati direktno ili putem D-Star repetitora, koristi se rutiranje pozivnog znaka (Call Routing), pomoću koga se automatski pronalazi repetitor ili hotspot D-Star mreže preko koga se može ostvariti komunikacija sa odredišnim uređajem. Ovo je ogromna prednost koju D-Star mreža pruža u odnosu na trenutno stanje Echolink mreže (kod koje trenutno ne postoji mogućnost automatskog pronalaska drugih učesnika).

Organizacija D-Star mreže

Organizacija D-Star mreže

Međutim, danas se komunikacija sa drugim učesnicima u D-Star mreži najčešće ostvaruje korištenjem tzv. reflektora. D-Star reflektor predstavlja internet server na koji se mogu povezati drugi repetitori i hotspoti, gradeći na taj način virtualni repetitor. Ova funkcija je praktično ekvivalentna funkciji koju konferencije (odnosno konferencijski serveri) imaju u Echolink mreži.

Trenutno u svijetu postoji ogroman broj reflektora i oni su uglavnom organizirani geografski (reflektori za povezivanje D-Star čvorova koji pokrivaju određeno geografsko područje) ili funkcionalno (reflektori koji povezuju D-Star čvorove, kako bi učesnicima omogućili diskusije na različite teme).

Korisnici D-Star mreže u E7

Korisnici D-Star mreže u E7 imaju za sada dva reflektora, DCS002E i XRF387. Svi trenutno aktivni hotspoti iz E7 su stalno ili bar povremeno povezani na jedan od ova dva reflektora. Trenutno aktivne korisnike D-Star mreže koji su povezani na reflektor DCS002E možete vidjeti ovdje, a trenutno aktivne korisnike na reflektoru XRF387 ovdje.

Više informacija o D-Star tehnologiji i mreži se može pronaći na http://www.dstar101.com/index.htm.

73 de E74KS