U skladu sa zaključcima sa 39. sjednice Vijeća Agencije, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) pokreće javne konsultacije na nacrt Pravila xx/2018 o radio-amaterizmu u BiH. Pravilom se uređuje oblast radio‑amaterizma u Bosni i Hercegovini, definišući sva prava i obaveze koja proističu iz ovog Pravila, međunarodnih propisa, preporuka i standarda.  Pravilom se uređuje način sticanja statusa…